Eenheid

Collega Herman Selderhuis hield een lezing over de ‘crisis’ in de CGK, waarin hij pleitte voor het gebruik van de ‘pauzeknop’. Hij waarschuwt voor het nemen van besluiten waardoor de Christelijke Gereformeerde Kerken het point of no return voorbijgaan en een breuk onafwendbaar wordt. Een van de aanleidingen voor zijn hartekreet is het besluit van de samenwerkingsgemeente van Nieuwegein om de ambten voor vrouwen open te stellen en besluitvorming op de generale synode niet af te wachten. Ik neem aan dat hij met de ‘pauzeknop’ op dit soort besluiten doelde. Het gaat om het bewaren van de eenheid, want we willen elkaar niet kwijt. (Overigens is het goed om niet alleen af te gaan op krantenverslagen, maar ook de tekst van Selderhuis zelf te lezen, om misverstand te voorkomen).

Intussen is de discussie ontbrand, of nog verder opgelaaid. Over vrouwelijke ambtsdragers, over culturele verschillen, over het kerkbegrip, over de relatie plaatselijk en landelijk in een gereformeerd kerkverband. Zie de stevige bijdragen van collega’s Peter van Dolderen en Bert Loonstra bijvoorbeeld, beiden in drie afleveringen. Beiden nemen ze fair en beargumenteerd een positie in, tegengesteld aan wat Selderhuis zei.

Polarisatie

Ik zie hier een dynamiek die ik herken van het werk van Bart Brandsma, van de website Polarisatie.nl. Hij stelt dat om polarisatie te verminderen er vooral goede gesprekken in het midden gevoerd moeten worden. Zolang partijen positie kiezen en elkaar bestrijden, neemt de polarisatie toe. Wie in het midden staat, voelt zich haast gedwongen om partij te kiezen vóór het ene uiterste of voor het andere uiterste, waardoor de polarisatie toeneemt. Either you are with us, or you are with the terrorists, zei George W. Bush op 20 september 2001 – wie zo spreekt, polariseert. Polarisatie en polemiek hebben hun eigen dynamiek, en voor je het weet zijn de tegenstellingen aangescherpt. Dat lijkt me geen verstandige route naar de komende generale synode van de CGK.

Natuurlijk ben ik niet tegen stevige theologische discussie. Die moet er zijn, en ik wil daaraan ook graag een bijdrage leveren (het is mijn werk om dit soort discussies te voeren, immers). Maar volgens mij is de eerste stap die gezet moet worden, het werken aan begrip voor wat de ander beweegt. Ik zie namelijk momenteel in de kerk gebeuren wat je in de samenleving al een tijdje langer ziet: mensen leven in hun eigen bubbel en begrijpen de logica van de ander niet eens meer. Dan zijn de karikaturen niet ver weg (in de politiek: ‘fascisten’ of ‘de linkse kerk’) en escaleer je versneld naar een gepolariseerde situatie. Ik ben er diep van overtuigd dat bijvoorbeeld Bert Loonstra en Peter van Dolderen dat helemaal niet willen; ik wil het ook niet. Daar hebben we dus een gemeenschappelijke basis. Het lijkt mij van belang om vanuit die gemeenschappelijke basis te werken.

Begrip voor wat de ander beweegt dus. Daarbij gaat het niet allereerst om standpunten, maar om drijfveren, concerns. Waar gaat het je uiteindelijk om, wat drijft je? Ik wil in dit blog een poging wagen om bij te dragen aan een goede stemming, aan een voedingsbodem van begrip, zodat de positiekeus en besluitvorming op basis daarvan kan groeien en bloeien. Ik verwacht dat sommige mensen dit hopeloos naïef zullen vinden, want de posities zijn toch al ingenomen en mensen gaan heus niet naar elkaar luisteren omdat er iemand in Apeldoorn #doeslief zegt. Ik weiger dat cynische verhaal te geloven, juist in de kerk van Jezus Christus. We zijn immers aan elkaar gegeven.

Samenwerkingsgemeenten

Het lijkt mij belangrijk om de nood die samenwerkingsgemeenten ervaren, serieus te nemen. Het besluit van de CGK-synode om ambtsdragers die tot een ander kerkverband behoren, geen stemrecht te geven op de classis, werd ervaren als een gebrek aan vertrouwen. Temeer omdat de Gereformeerde Kerken vrijgemaakt er veel royaler in zijn. Een ambtsdrager functioneert immers voluit in een kerkelijke gemeente, onafhankelijk van het kerkverband waartoe de mensen behoren die aan zijn zorgen zijn toevertrouwd. Waarom kan hij dan niet ‘gewoon’ afgevaardigd worden naar de classis? Er zijn kerken die nooit anders zijn geweest dan een samenwerkingsgemeente. Ooit werden ze opgericht met het vooruitzicht van kerkelijke eenheid. Die is er nooit gekomen. Die teleurstelling laat zich voelen.

Als ik me niet vergis, heeft vooral de afwijzing van de plannen om te komen tot een Gereformeerde Theologische Universiteit, een fusie van ‘onze’ opleiding in Apeldoorn met de TU Kampen, mensen teleurgesteld. Misschien nog wel meer dan het besluit rondom homoseksuele relaties. Het beeld kan ontstaan dat de generale synode wordt beheerst door behoudende krachten en dat er omwille van de eenheid van het kerkverband nooit iets kan veranderen. Inmiddels hebben, na de Nederlands Gereformeerde Kerken, ook de Gereformeerde Kerken vrijgemaakt de ambten opengesteld voor vrouwen, en als je er zelf innerlijk van overtuigd bent dat dat een goede weg is, kan ik me voorstellen dat je niet vrolijk wordt van het vooruitzicht van een discussie op een synode, die je tevoren toch al kunt uittekenen. De synode van 2019 zal een commissie instellen, die in 2022 rapporteert, waarna er herzieningsverzoeken zullen komen die in 2025 zullen worden behandeld. Dat lijkt de snelste route…

Volgens mij zou er al veel gewonnen zijn als samenwerkingsgemeenten de nodige empathie ervaren van collega’s en broeders in andere kerkelijke gemeenten. Daarbij is de context van een gemeente in Nieuwegein ook totaal anders dan die van een van de CGK’s op Urk. Dat maakt verschil. Dat samenwerkingsgemeenten allereerst willen doen wat goed is voor hun plaatselijke gemeente in hun eigen context, lijkt me een helder belang. Bovendien is de situatie echt veranderd ten opzichte van 1998: als de CGK toen vrouwelijke ambtsdragers had toegestaan, was er een groot probleem geweest met de GKv, die daar indertijd faliekant op tegen waren. Inmiddels is de kerkelijke context compleet anders.

Kerkelijk denken

Aan de andere kant lijkt het me van belang om begrip te hebben voor de gedachte dat kerkelijke afspraken niet zomaar kunnen worden opgezegd. Na jarenlange studie hebben de kerken een standpunt ingenomen over de (on)mogelijkheid van vrouwelijke ambtsdragers (in 1998). Dan mag je toch van elkaar verwachten dat je je aan de gemaakte afspraken houdt, en dat je ten minste de kerkelijke weg bewandelt als je iets anders besloten zou willen zien? Niet om de handtekening van ambtsdragers onder het verbindingsformulier te gebruiken als was het een wurgcontract, maar juist met het oog op de goede broederlijke omgang. Het is nog niet zo lang geleden dat de GKv de ambten voor vrouwen openstelden, en de kerken als geheel hebben nog helemaal niet de kans gehad, zich erover uit te spreken. Het is een gezonde vorm van kerkelijk denken om niet alleen te denken in termen van wat je plaatselijk zou willen, maar om ook rekening te houden met anderen. Ook omdat je niet in je eentje alle wijsheid bezit; meer kerken weten meer dan één.

Intussen kan ik me ook voorstellen dat mensen huiverig zijn voor een nieuwe benadering van de Bijbel waarbij onze cultuur de doorslag gaat geven voor wat de Bijbel nog mag zeggen. Dat is natuurlijk een karikatuur, maar het onderliggende belang is de eerbied voor het Woord van God en het belang van gehoorzaamheid aan de levende God. Het is compleet legitiem dat mensen en kerken zich zorgen maken als ze anderen een weg zien inslaan waarvan ze overtuigd zijn dat die niet spoort met de gehoorzaamheid aan de levende God, die ons zijn Woord gegeven heeft. Dat kan niet eenvoudigweg als conservatisme worden afgedaan. Tegelijkertijd mag van wie zich op de Schrift beroept, verwacht worden dat hij ook openstaat voor een nieuw verstaan van de Schrift. Dat is óók een kwestie van Schriftgezag.

We zijn aan elkaar gegeven

Het lijkt mij van belang om voortdurend naar elkaar te blijven luisteren en niet terug te vallen op karikaturen van de ander. Het slechtste wat er kan gebeuren is dat wantrouwen richting een synode enerzijds gepaard gaat met beheersingsdrang uit wantrouwen tegen nieuwe geluiden anderzijds. Dat de een de ander beschuldigt van ongebreideld autonomiedenken en de ander de een van dom conservatisme. Zo wordt het natuurlijk niet uitgesproken, maar ik vrees dat het soms zo wel wordt gedacht.

Het is in dat licht fundamenteel dat we aan elkaar gegeven zijn. We zijn van Christus. Niet alleen willen we elkaar niet kwijt, we kunnen dus ook niet van elkaar af, omdat Christus ons aan elkaar verbindt. De principiële eenheid van de kerk is gebaseerd op de eenheid van Christus. Zo houden we het al vol sinds 1834 en 1892, met alle gebrekkigheid die daarbij hoort. Wie er anders over denkt, is dus geen tegenstander, maar een geliefde broeder in Christus.

Zou het misschien kunnen zijn dat we degene met wie we het meest van mening verschillen, het hardste nodig hebben? Dat verklaarde tegenstanders van vrouwelijke ambtsdragers het nodig hebben om te horen dat in onze tijd mensen het echt niet begrijpen als vrouwen niet voluit mee kunnen doen – en dat dat ook Bijbels is? Dat wie nu direct vrouwelijke ambtsdragers wil aanstellen, moet horen dat de Bijbel en de katholieke christelijke traditie rekenen met een principieel verschil tussen mannen en vrouwen, juist ten aanzien van de ambten? Het is niet gemakkelijk om dit soort gedachten toe te laten, met name niet wanneer we (mede onder invloed van onze ‘bubbel’) een bepaald standpunt vanzelfsprekend zijn gaan vinden, en het andere een beetje achterlijk, of ontrouw aan de Bijbel.

Zo’n openheid vinden werkt verootmoedigend, dat wil zeggen: vernederend. Niet langer is de ander het probleem, maar ik ben het zelf. Wij zijn het zelf. Wij zijn zondaren, die Christus nodig hebben en die elkaar nodig hebben. Enkel op die basis kan er een vruchtbaar gesprek plaatsvinden. Volgens mij is dit wat collega Selderhuis bedoelde. Iedereen ging af op die ‘pauzeknop’, maar in de tekst van lezing staat er direct na wat hij ermee bedoelt: ‘ga met elkaar in gebed en dan in gesprek.’ Dat is geen dooddoener om overheen te lezen, maar dat is de kern van de zaak.

Het gaat wel ergens over

Maar het gaat wél ergens over… Relativeer je niet te veel als je open in gesprek gaat? Staan het Schriftgezag en de gereformeerde belijdenis niet op het spel? Zeker is dat het geval, en juist daarom hebben we elkaar zo hard nodig – omdat iedereen kan dwalen. En belangen kunnen ook onzuiver zijn. Als het ons alleen zou gaan om een streven naar gelijkheid à la de liberale mainstream in ons land, is dat helemaal mis. En het doet er toe hoe we de Schrift lezen. Wat mij betreft is het allereerst nodig om gelovig met de Schrift om te gaan (ik ben zo vrij om te wijzen op mijn nieuwe boek waarin ik een poging doe om dat gelovig omgaan met de Bijbel onder woorden te brengen).

Intussen liggen er spannende vragen genoeg, ten aanzien van de de manier waarop we de Bijbel lezen, de leer aangaande de kerk, de ambtsleer, visie op het kerkverband in een veranderende cultuur. In dit blog ging het me echter in de eerste plaats om de grondhouding: de bereidheid om naar elkaar te luisteren omdat we aan elkaar gegeven zijn.

24 gedachten over “Eenheid”

 1. Geachte broeder, Ik ben van mijn 70 jaar ruim 50 jaar actief lid van de CGK als gelovige, ambtsdrager, voorzitter kerkenraad, afgevaardigde naar meerdere vergaderingen, commissielid van allerlei soort en aard, leider zondagsschool en later KND, deelnemer aan kringen enz. Heb huisbezoeken gedaan, zieken bezocht en stervenden begeleid. Heb in die tijd behalve veel moois in de eigen gemeenten ook landelijk veel lelijks voorbij zien komen, zoals: 5 predikanten die tegelijk onze kerken verlieten; vruchteloze discussies over vertalingen, berijmingen en liederen en samenwerking met zustergemeenten; monddood maken en op een zijspoor zetten van Dr. Bert Loonstra; afketsen van GTU en als klapstuk het homobesluit en de vrouw in het ambt-discussie. Ik heb die 50 jaar weinig tot geen geestelijke souplesse bemerkt bij andersdenkenden binnen de kerken en heb er alle begrip voor dat bij veel gelijkdenkenden de maat een keer vol is. 50 jaar wikken, wegen en afwachten is te lang…
  Mijn zoon heeft er volgens het commentaar hierboven gelukkig nog vertrouwen in.

 2. “Als het ons alleen zou gaan om een streven naar gelijkheid à la de liberale mainstream in ons land, is dat helemaal mis.” Dat lijkt me ook; christenen moeten zich het recht voorbehouden om een zelfstandige afweging te maken op basis van het geloof in Christus en het gezag van de Bijbel. Echter, de ons omringende cultuur is beslist niet zonder meer alleen maar een “vijand”. De cultuur kan de kerk ook een fikse spiegel voorhouden. De huidige overwegend progressieve cultuur wijst de kerken er fijntjes op (en mijns inziens zeer terecht), dat de klassiek-conservatieve kerkelijke opvatting over zaken als de vrouw in het ambt en homoseksualiteit een grote mate van uit-sluitend wetticisme uitstraalt, een wetticisme dat eigenlijk helemaal niet past bij de bevrijdende boodschap die het Evangelie in feite is. Zonder op welke wijze dan ook afbreuk te doen aan de kern van het Evangelie van de genade, lijkt het mij geboden dat de kerken leren om op deze punten niet langer exclusief, maar inclusief te zijn, en hierin de les van de omringende cultuur goed te verstaan. Anders ondergraven we des te harder onze eigen geloofwaardigheid, en hebben we geen Goed Nieuws voor de wereld om ons heen. Bovendien, let’s face it: het Woord van God, dat ons zijn heil doet kennen, staat tjokvol met cultuurgebonden zaken, en dat is juist een van de grote charmes ervan. Ik ben heel dankbaar dat de Bijbel geen dichtgetimmerd wiskundeboek is, zoals de Koran. De Bijbel leeft; het zijn Gods woorden in mensentaal. Ik ben blij dat God die moeite genomen heeft. Niet alleen wij als Bijbellezers hebben onze culturele bril op; Petrus en Paulus hadden dat evengoed. Het wordt tijd voor een hermeneutiek die deze cultuurbepaaldheid eerlijk in rekening brengt, eentje die Bijbelgetrouwe christenen in staat zal stellen om zichzelf niet langer te hoeven veroordelen tot wettische zaken waarvan velen in de wereld volkomen terecht zeggen: sorry hoor, maar dat kan echt niet meer…

 3. Ik ben jarenlang lid geweest van een samenwerkingsgemeente NGK/CGK. Hoewel veel gemeenteleden ruimte zagen voor de vrouw in het ambt is in al die jaren de ‘pauzeknop’ ingedrukt gehouden. Er komt een moment waarop die pauzeknop versleten raakt.
  Inmiddels kerken we na een verhuizing vol overtuiging in een CGK-gemeente waar we iedere zondag en door de week ervaren wat Gods Geest voor leven in een gemeente kan brengen. Het betekent ook een open oog en oor voor mensen in de wijk. Dan verbleken al deze kerkelijke discussies. Maar het betekent ook dat ik me nog meer afvraag: waar zijn de kerken op ‘synodaal’ niveau eigenlijk mee bezig?
  Op dezelfde dag waarop Professor Selderhuis zijn betoog hield was er elders in het land een bijeenkomst waarbij broeders en zusters uit de volle breedte van de ‘gereformeerde gezindte’ elkaar mochten ontmoeten en herkennen, juist met het oog op het licht dat we in de wereld mogen verspreiden.
  Daar gaat het uiteindelijk om.
  Dank voor uw evenwichtige en verhelderende betoog.
  En zie ook het artikel van Jan van der Graaf in het Nedelands Dagblad van vandaag dat ook een bepaald inzicht geeft op de huidige discussie. Helaas, een discussie, het is nauwelijks een gesprek meer.

 4. just my 2 cents:

  En toen kwam de nieuwe vertaling, en toen de vrouwelijke ambtsdragers, en toen kwamen de discussies aangaande homofilie..en toen kwamen de beamers, en toen de gospel- bandjes in de kerk, en toen kwamen de aparte jeugd-diensten, want vanuit de jeugd kwam de mededeling dat de diensten saai zijn” -de jeugd liet het evengoed massaal afweten- en toen werd er een christelijke soos bedacht om de jeugd uit de kroegen te houden.. er werd alles uit de kast gehaald om de jeugd maar binnen de kerk te houden, dus werd alles ‘gezellig’ en ‘bespreekbaar’ gemaakt..

  .. en nu zijn uitgerekend die kerken die dit allemaal hebben ingevoerd ‘om met de tijd mee te gaan’ te koop. 4 per week.

  Ik heb deze ontwikkeling in Kampen zien gebeuren in een tijdsbestek van zo’n 25 jaar, ik heb dit in Zwartsluis gezien met eigen ogen, ik lees en zie en hoor het overal om me heen.

  Ik hoopte dat de CGK niet aan die koers zou meedoen. Maar het lijkt er heel lerg op dat die ook zullen verzanden in ‘kerkje spelen’ zonder dat God daar nog bij is.

  Ik heb zo de PKN kerk kapot zien gaan. Met ‘alles moest kunnen’ is dat de snelst leeglopende kerk van Nederland

  Elk jaar verlaten 100.000 Nederlanders de kerk, oftewel 276 per dag.
  RD 2 februari 2019

  Zit u ook niet in een ‘bubbel’? Ten koste van alles de boel bij elkaar willen houden? Of niet willen polariseren? Tweedeling komt. dat is onvermijdelijk. Staat in vele hoofdstukken in de Bijbel. Er staat ook dat het er niet beter op wordt. “ Als Jezus zich afvraagt bij Zijn terugkomst “Zal ik nog geloof vinden” liegt er niet om.

  Duizenden jaren (5997 jaar) heeft men globaal een consequent beleid gehad ten aanzien van bepaalde culturele ‘fenomenen’ en nu ineens, uitgerekend wanneer alles zo’n beetje op de schop gaat sinds de jaren 70, moet alles ook in de kerk ‘bespreekbaar’ zijn.

  Geen hypocriete discussies waarom de jeugd wegloopt uit de kerk. De jeugd loopt weg doordat ze geen enkele zekerheid meer hebben in de kerk.
  Juist omdat alles bespreekbaar moet zijn. Waarom verslaat de Islam zijn duizenden, ook onder europese jongeren? Omdat ze enorm duidelijk zijn in hun leer. Valt (helaas) geen speld tussen te krijgen. Als de jongere die vandaag in een totaal onzekere, onveilige wereld leeft, en dan op zondag daar geen antwoord op krijgt, maar donders goed ziet en hoort dat welhaast elke predikant zorgvuldig om de hete brei heendraait, dan vraag je erom. “Wij moeten dit genuanceerd zien” kan een jongere van vandaag niets mee.

  De jongere hoort iedereen “Heere Heere” roepen, maar ziet vervolgens niemand doen ‘hetgeen Hij zegt’

  En als polarisatie ons enige ‘concern’ is, is het droevig gesteld. Jezus kwam om te polariseren! Matt 10: 34

  Als je 4 of 5 mensen in je gemeente hebt die ‘worstelen met hun seksuele geaardheid moet je dan gelijk je hele constitutie die eeuwenlang dezelfde is geweest maar weggooien? Weet je wat het loon daarvan is? Volgend jaar zijn er een paar transgenders, die willen ook speciale behandeling…
  humor: blijkt dat een ouderlijng zich ineens vrouw voelt.. heb je meteen een vrouwelijke ambtsdrager ook, twee vliegen in een klap. dat is pas samenbrengen.

  Ik hoop dat ik vandaag in een kerk die zich rekent tot de Gereformeerde gezindte nog mag wijzen op het gedeelte waar staat Wee de aarde en de zee, want de duivel is tot u nedergedaald in grote grimmigheid, wetende, dat hij weinig tijd heeft.

  weest nuchter en waakzaam. Uw tegenpartij, de duivel, gaat rond als een briesende leeuw, zoekende wie hij zal verslinden.

  Met wat inspiratie kun je daar een heel boeiende preek over houden, het is zo actueel als wat

  פרנק

  1. Beste Frank. met veel van wat je zegt en analyseert kan ik mee komen. Maar om nieuwe Bijbel vertaling / beamer / gospel band de schuld te geven of op het zelfde lijn te zetten op issues als ontwikkeling vrouwelijke ambtsdragers/visie op homofilie is a bit ridiculous to say the least

 5. De conclusie is dus dat we met elkaar in gesprek moeten blijven en elkaar niet los mogen laten. Ondertussen laten we alle on-Bijbelse praktijken over ons heen komen want ja, anderen lezen de Bijbel anders in een veranderende cultuur.. Echt heel erg….

  1. U slaat de spijker op zijn kop, broeder. U doet met enkele woorden waar ik veel langer voor nodig heb. God’s zegen over u.

  2. Dus hermeneutiek is een nutteloos vak aan de universiteit Daan? Kijk eens op de labeltjes in je kledingkast, ik gok dat zeker de helft van je kleding onbijbels is.

 6. Het agenderen op een synode is compleet kansloos. Niet alleen het vooruitzicht dat het tot 2025 kan duren, maar ook een ongeveer 2/3 conservatieve meerderheid, die er alles aan zal doen om het CGK-standpunt over homoseksualiteit en vrouw in het ambt bij het oude te laten.
  Frank laat hierboven zien tot deze 2/3 meerderheid te behoren. Hij is bang voor het hellend vlak. Het lijkt analytisch een sterk verhaal, maar hij ziet alleen correlaties: gemeente probeert allerlei vernieuwingen en gemeente loopt leeg. Een correlatie is echter zeker géén causaal verband, hoewel deze fout vaak wordt gemaakt. Ik daag Frank uit om aan te tonen dat het invoeren van de beamer, de gospelband e.d. direct tot gevolg heeft gehad dat de kerk leegliep.

  1. Beste Bezorgde ouderling, de Beamer en de gospelband zijn slechts enkele van de vele druppels die de emmer doen overlopen.

   Geen direct gevolg, maar langzaam maar zeker. Zo zeker als de getallen die ik noem kloppen. Helaas, nogmaals. Ik heb zo’n 4600 km hiervandaan 5 jaar overal ‘gekerkt’ Ik ben in Nederland bij evangelie-gemeenten geweest, bij baptisten gekerkt, een aantal jaren voor opwekking gewerkt, bij de International Christian Embassy gewerkt, Ik heb dominee Baas zien komen en gaan in IJsselmuiden(jammer). Dat was dus Gereformeerde Bond. Ik heb Vrijgemaakte kennissen, Ik ben heel goed bevriend met orthodoxe Joden- deze hebben op dit moment mijn voorkeur )??!! . Mijn blik is zeer ruim. Ik heb heel veel voorbij zien komen. En ook weer gaan. Ik vond het geweldig om met Jehova’s te discussieren. Zij kunnen met alle vertalingen (behalve de Statenvertaling)
   uit de voeten.

   Soms moet je als je een schutting aan het schilderen bent, na uren even stoppen en afstand nemen. kom je een paar uur later weer terug, zie je wat je allemaal gemist/overgeslagen hebt. Iedereen die dat wel eens gedaan heeft zal dat beamen. Niet Beamen maar be-amen, ok.
   Als je jarenlang in een zelfde kerkverband zit, heb je niet altijd alles door, wat er op je afkomt, laat ik het zo maar zeggen.

   ik ben niet “bang voor het hellend vlak”.. ik ben niet eens lid van het CGK. dus ik zal ook niet “er alles aan doen om het CGK-standpunt over homoseksualiteit en vrouw in het ambt bij het oude te laten.

   Het verwoestend effect van “alles moet bespreekbaar zijn”, is zichtbaar in bijna elk kerkverband. van evangelisch “Jezus is je beste vriend” tot aan de Gereformeerde gezindte.

   De (Orthodoxe) rabbi die ik ken, verwoordt het het beste: “God is tijdloos. Hij was er voor ons, hij zal er na ons zijn. Wij zijn slechts een zucht op de eeuwigheid. hij heeft ons niet nodig. Hij wil wel bemoeienis hebben met een totaal ontspoorde mensheid.. Op Zijn voorwaarden.
   Niet op onze zeer tijdelijke en zeer trendy constructies en knipwerk hoe de Bijbel te lezen. Zijn woorden Zijn van eeuwigheid. En veranderen niet. En alleen in onze zogenaamde ‘verlichte tijd’ moet in 30 jaar ineens alles
   ‘anders gelezen worden” God lacht om ons, met onze hersenspinsels. “Wij moeten met deze tijd meegaan” God hoeft met helemaal niemand mee te gaan, Met geen enkele gedachtekronkel van ons ‘moderne denken. wij zijn slechts een zucht. Waar halen wij de brutaliteit vandaan om Zijn woorden om te buigen naar wat ons aanstaat in deze totaal verknipte tijd, die ook voorzegd is in de Bijbel. Moslims lachen ons keihard uit met onze slappe inconsequente verwaterde christologie. Dat is wel eens anders geweest.
   Ieders opa en oma die dit leest dacht er zo over. Zo vers is het nog. En toen moest alles anders..
   Het welvaarts-evangelie, vind ik wel passend.

   Mensen, Dit is het laatse van mij op dit blog, anders gaat het ontaarden in een goedkoop welles nietes en dat heb ik al te lang gedaan. doe ik niet meer aan mee.
   Iedereen kan reageren op mijn emailadres, maar ik wil dit blog een beetje netjes houden. Ik wil dat ook vooral Ds. Huijgen ook niet aandoen.

   Uw aller

   פרנק

   1. Hier dan het allerlaatste: In Nederland moet alles in hokjes: Als je mij zo leest lijk ik een starre refo die een beetje muffig z’n standpunten overeind probeert te houden. Well, buckle up. Ik heb zelf vroeger in Gospel bands gespeeld, Ik ken dat wereldje door en door. In mijn huis staat geen orgel. Ik heb geen pc, maar een Mac. Mijn huis hangt vol met elektrische gitaren: Fender MIM Statocasters, Ibanez JEM 7 VW, Ibanez RG470 etc. en ik speel alles van Pink Floyd tot Santana. Op verzoek geef ik wel een link van een paar YouTube filmpjes. Ik speelde alles, ook metal. En nog goed ook.Op mijn hoogtepunt, koos ik niet voor zo’n carriere.
    Op mijn vele omzwervingen heb ik de dingen toch anders leren zien. En me heel gezond steeds afvragen waar ik mee bezig was. Dan komen de antwoorden vanzelf. Ik weet van een levende liefhebbende God. Maar ik weet ook van de duistere machten. Die zijn een heel grote realiteit . Beproeft alle dingen, en behoud het goede. Heeft me zowat mijn leven gekost Ik hoef me tegenover niemand te verantwoorden dan God alleen. Dat heb ik wel geleerd. Nogmaals, dit was dan echt het laatste. Mijn email adres is bekend bij deze site dus welkom. Het ga u allen goed. Dat meen ik oprecht.
    Ik ga u niet verder vermoeien.

    ‘knuppel weer uit het hoenderhok haalt’

   2. OK Frank, 1 klien prikkeltje nog: zou de Roomse kerk niet ook van Luther hebben gevonden dat hij modern was? Zouden die mensen zijn woorden niet hebben afgedaan als zeer tijdelijke en zeer trendy constructies? In dit bericht kom je over als iemand, die wel flexibel kan zijn in zijn denken. Ik zou zeggen probeer eens wat andere bijbelgedeelten te lezen, zoals 1 Korinthe 10:23 “Alle dingen zijn mij geoorloofd, maar alle dingen zijn niet oorbaar; alle dingen zijn mij geoorloofd, maar alle dingen stichten niet.” En leg dat eens heen over de cultureel bepaalde teksten over homofilie en vrouwen in de gemeente.

 7. Beste Frank, de suggestie die je oproept is: ‘Ik heb alles al gezien, over de hele wereld, inclusief tal van soorten muziek, luister dus maar naar mij, ik weet wel hoe het werkt in de kerk’. Dat maakt je betoog zwakker, het is geen getuigen, maar proberen te overtuigen. Ik krijg het gevoel dat je jezelf door de nadruk op al die ervaring op te sommen groter probeert te maken. Maar dat is niet nodig in de kerk, het gaat om de levende relatie met de Here Jezus.

  Dan zijn een beamer en een gospelband maar details. Ik ben opgegroeid in de tijd van het schoolbord en het krijtje, volgens mij zijn schoolborden en krijtjes nergens meer op school te vinden. Toch leert ieder kind nog steeds rekenen en taal, maar met andere middelen. Het is natuurlijk ook maar een vermoeden, dat ik niet kan bewijzen, maar als Paulus nu had geleefd had hij – om de mensen bekend te maken met het Evangelie – misschien ook wel van die middelen gebruik gemaakt.

  De vraag in de christelijke gemeente zal niet in de eerste plaats moeten zijn welke regels er wel of niet gehanteerd moeten worden, maar wie Jezus voor ieder persoonlijk is. Ga eens een ‘geloofsgesprek’ aan met de Bezorgde Ouderling (ik ken hem niet) en misschien worden je wel de ogen geopend. Broeder, wat fijn om je te ontmoeten. Hoe kunnen we ieder op onze eigen plek Jezus groot maken in een wereld die steeds donkerder wordt?

  1. Uw woorden:”Ik krijg het gevoel dat je jezelf door de nadruk op al die ervaring op te sommen groter probeert te maken. Maar dat is niet nodig in de kerk, het gaat om de levende relatie met de Here Jezus. “ga weg achter mij, satan”, was ook een uitspraak van Jezus.. en dan zijn we op de teentjes getrapt, als Nederlanders. U klinkt lief, maar ik prik er dwars doorheen. Sorry. “Broeder, wat fijn om je te ontmoeten.” Ik hoop -voor u- dat het niet zover komt, haha.

 8. ok, mensen, ik schrijf dit vanuit de woestijn, kijkend naar de prachtige zonsopgang achter de bergen nabij de stad Arad .(niet Roemenië) stuur een mail voor de foto’s : [email protected]. Dan weet je meteen hoe ik er uit zie, wat ik doe enz. Ik heb hier een week lang gesproken met joodse, Arabische Indiase en Arabische christenen, ern moslims, vaak onder het genot van een kampvuur midden in de woestijn (mail dan). Ik probeer de komende week een compilatie op YouTube te zetten, kan iedereen het zien. Men is het et over een ding eens: Europe will burn”.. your churches will burn, your women and children will be raped and murdered.” Een boodschap van mijn ‘moslimvrienden’ bij een kopje thee: ” in Europe, on saturday we slaughter the Jews, on sunday we slaughter the christians” ..hdat zingen ze dan ook nog voor me. en dan tegen mij: it is nothing personal, it is allah’s will for the world”. Dit gaat niet meer over beamers en gospel-bands
  Sommige arabieren die ik sprak spreken over Eurabia, en niet Europa. Als je de filmbeelden gaat zien, weet je dat ik niets uit mijn duim zuig. |K leef al een week op dadels, choumous, fruit kebab en arabisch ‘brood” gekocht in het bedouinendorp Kuiseife vlakbij. . Mijn maag rommelt als ik dit schrijf. Over 1 dag mag er weer brood verkocht worden, dan is Pesach voorbij. Als je hier zit, met heel andere mensen kijk je heel anders naar Nederland. Dan is het een circus. Een heel triest circus. Ik zal proberen om toch nog een reactie te geven, al weet ik dat ik nooit meer lid van een kerk zal worden. Ik wil niet eens terug naar Nederland.. maar dat is een ander verhaal. Het is tenslotte Ds. Huijgens blog, en niet het mijne.

  Allereerst de progressieve ouderling: OK Frank, 1 klien prikkeltje nog: zou de Roomse kerk niet ook van Luther hebben gevonden dat hij modern was? Zouden die mensen zijn woorden niet hebben afgedaan als zeer tijdelijke en zeer trendy constructies?”
  Beste ouderling, Luther probeerde juist terug te draaien tot de basis, en niet te ‘moderniseren’. Eerst waren er de discipelen, toen kwamen de kerken’, toen kwamen de pausen, toen kwamen de aflaten, en de biechthokjes, toen kwam de inquisitie, toen kwamen de brandstapels, etc. 1500 jaar verkrachting van de originele boodschap, tot Luther deed wat ie moest doen. Beelden, goud, opsmuk, wierook, prachtige kathedralen waarbij onze protestantse kerken kaal zijn.. al deze modernisering was Luther TEGEN. Laat dat duidelijk zijn.

  —————-
  Nu gaan we naar Henk 50
  Hallo Henk,

  Heel istig betoog, om iemand te kleineren, door te zeggen dat ie zich groot probeert te maken.
  Helaas heb ik heel veel gezien ja, en zelfs deze week schrik ik nog van wat ik blijkbaar nog niet wist..
  Ik ben er eigenlijk helemaal niet blij mee, maar het komt op mijn pad. Ik ging eigenlijk een week de woestijn in om even alles af te schudden, en lekker met een landrover door de canyons en langs de afgronden te scheuren, kamelen te knuffelen, en avondwandelingen te maken tussen de bergen. Bleek de eigenaar van de plek waar ik zat een christen-jood te zijn, en niet gewoon jood, wat ik prefereer. toen hij mijn overtuiging had uitgevist, nodigde hij meteen 30 man/vrouwen uit om bij een kampvuur van gedachten te wisselen. En voor ik het wist ..”do you play the guitar?”‘ vond ik mezelf gospel liedjes spelend tussen de bergen. Shit! dacht ik nog. Hier kom ik niet voor. Mijn vrouw lachte zich kapot, en kwam langszij:”dit ging je toch nooit meer doen?” Ik heb later na nog veel gesprekken” ongeveer een halve liter wijn weggewerkt, toen was het al half 2 in de nacht. Klinkt fantastisch? See the pictures. [email protected].
  Dus ik probeer niet mezelf groter te maken of zoiets.. Ja ik heb veel ervaring, of ik nou wil of niet. Meestal wil ik niet, haha, ik wil ook niemand overtuigen. En ik wil nog minder ‘getuigen’. Ik wil alleen dingen rechtzetten.

  gaan we naar deze: “Ik ben opgegroeid in de tijd van het schoolbord en het krijtje, volgens mij zijn schoolborden en krijtjes nergens meer op school te vinden. Toch leert ieder kind nog steeds rekenen en taal, maar met andere middelen”
  Meen je dat nou echt? Ik ben ook inderdaad opgegroeid met krijt en schoolbord. Ik hjeb mijn kind anderhalf jaar
  geleden van zo’n school gehaald, waar het ‘moderne’onderwijs werd gebotvierd op de kinderen. De helft aan de ADHD, en de ritalin, concentratiegebrek, school terreur, schreeuwen en schelden tegen de leerkrachten. En het onderwijs werd daar samen met de ‘kanjertraining ‘äangeboden’. Aangeboden. Onderwijs aanbieden aan een 7 jarig kind. Mijn zoontje deed er dus geen flikker, want het hoefde niet echt. Had ik ook niet gedaan vroeger. Slechte cijfers, “misschien moet hij wel naar het speciaal onderwijs”.. “of medicatie”. Ik had al langer een reformatorische school op het oog, bij Staphorst. Toen mijn zoontje (toen 9) weer eens toegetakeld naar huis kwam heb ik de knoop doorgehakt. Nu zit hij al anderhalf jaar op een Reformatorische school met ouderwetse discipline, en haalt hij 9’s en tienen. Deze school is door de onderwijsinspectie tot 4e beste school van Nederland uitgeroepen. Natuurlijk heeft hij het een paar maanden heel moeilijk gehad, maar hij bloeit nu. Als nooit tevoren. Het niveau ligt daar vele malen hoger dan de flut school waar hij vandaan komt en die zich ook nog eens christelijk noemt. Waar leerkrachten meer aan het handhaven zijn dan lesgeven

  Als laatste:
  “Hoe kunnen we ieder op onze eigen plek Jezus groot maken in een wereld die steeds donkerder wordt?

 9. Sorry, ik heb een totaal verrotte laptop hier, waar tijdens het laatste ‘feest’ in de woestijn van alles overheen is gegaan,van woestijnzand, peuken tot wijn, dus sommige toetsen doen het niet eens meer, en ik kreeg een logitech toetsenbordje van iemand uit India, dus ik maak het even af. Ik zie dat ik ontzettend veel typfouten maak, Maar goed.
  “Hoe kunnen we ieder op onze eigen plek Jezus groot maken in een wereld die steeds donkerder wordt?”
  was de vraag. Welnu, daar ben ik dus echt mee gestopt. Ik ga niet meer in discussie, helemaal niet meer met Nederlanders, en nog minder met grristenen. Ik zal me ook nooit meer bij een kerk aansluiten whatsoever. Ik hoop hier niet lang meer te zijn. Ik wil hier niet eens dood gevonden worden. Letterlijk. Laat iedereen geloven wat ie wil. Ik geloof de arabieren en bedouinen hier nog meer. Sinds dit commentaar op dit blog heeft het mijn overtuiging alleen nog maar versterkt: Europe is dying. I don’t wanna be part of it.
  Volgende week post ik alleen nog een link naar een YouTube kanaal waar je dingen kan bekijken die ik meemaak . Ik heb zo’n 40 GB aan film en foto materiaal dus dat wordt nog heel wat werk

 10. Hier dus mijn link, zoals ik beloofd had
  Ik had dus een interessante video op Youtube, begin mei al.. die is er echter na een paar dagen al afgegooid wegens ‘gewelddadige content’.. we lieten zien hoe Hamas raketten op de burgerbevolking afgeschoten worden, ook hebben we een aanslag op een bus en nog wat andere zaken laten zien
  waar we first-hand bij waren. Ik moest een heel nieuw kanaal opstarten, met mijn eigen naam dit keer.
  Bekijk de link, voor dit ook verwijderd wordt. Uiteraard is er ook een ‘lieve video’ uit de woestijn op mijn kanaal te zien ‘Idan in de woestijn’ en ook video’s dat ik over andere zaken zoals muziek geen woord overdreven heb. Geniet ervan, zolang het nog kan. Wij werken inmiddels aan”Ik vertrek”..

  https://youtu.be/sqtUXke_9gk

 11. 5 jaar later, Henk… Het onderwijs:
  Twaalf procent van de basisscholen haalt de doelstellingen voor rekenvaardigheid (PDF p42). Zeven van de acht basisscholen lukt het niet om tweederde van de leerlingen op het streefniveau te krijgen. De doorwerking van die valse start is niet te overzien. Na rekenen komt wiskunde, daarna komen pas de praktische toepassingen via natuurkunde, scheikunde, biologie uiteindelijk in techniek of zorg.
  Hetzelfde zagen we al onder de streep in de PISA-ranking. Binnen een paar jaar kelderde de leesvaardigheid onder Nederlandse leerlingen van ruim boven het Europees en OESO gemiddelde naar ver eronder. Boeken zijn nog niet aangepast op de veel kleinere woordenschat van de doelgroep. Dat is in dit tempo niet haalbaar voor docenten of uitgevers. Leerlingen verzuipen in hun boeken.

Geef een reactie

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.