SGP, vrouwelijke kandidaten, felicitaties

Afgelopen zaterdag twitterde ik naar aanleiding van dit artikel in Trouw dat ik de SGP dubbelhartig en opportunistisch vond. Ik kreeg bijval, maar er waren ook SGP’ers die vonden dat ik dit niet ‘de SGP’ moest verwijten, maar vooral het hoofdbestuur. Er was immers uit SGP-gelederen ook veel steun voor Paula Schot gekomen en als ik die negeerde, zou dat schadelijk zijn. Daar vond ik wel wat in zitten. Dus heb ik mijn tweet verwijderd en vanochtend onderstaand bericht aan het hoofdbestuur gemaild.
Geachte leden van het hoofdbestuur van de SGP,
Graag deel ik met u mijn zorgen over de koers die het hoofdbestuur kiest, in het licht van wat Bijbels genormeerde politiek naar mijn overtuiging zou moeten zijn.
Er is een semantische en wat scholastiek aandoende discussie ontstaan over de term ‘feliciteren’. Doorgaans drukt een felicitatie hartelijkheid uit, reden waarom het niet ongebruikelijk is om het object van felicitatie ‘hartelijk gefeliciteerd’ toe te voegen. Rondom het lijsttrekkerschap van Paula Schot in Amsterdam is er kennelijk misverstand ontstaan. Het Reformatorisch Dagblad meldde eerst dat mw. Schot door het hoofdbestuur zou zijn gefeliciteerd, maar in een rectificatie werd later gesteld dat het hoofdbestuur haar niet heeft gefeliciteerd, maar dat het de Tweede-Kamerfractie was die deze felicitatie deed uitgaan. In De Banier van februari deed uw voorzitter omstandig uit de doeken dat er geenszins van felicitaties van de kant van het hoofdbestuur sprake is geweest. Of dit niet-feliciteren een hartelijk karakter had, wordt overigens niet vermeld. De zaak werd nog een graadje ingewikkelder toen Trouw reveleerde dat de felicitatie wel had plaatsgevonden, maar een nog wat beperkter karakter had. Het was niet de Tweede-Kamerfractie, maar enkel de fractievoorzitter, en in strikte zin was er geen sprake van een felicitatie, maar slechts van ‘gelukwensen’. Men mag iemand die zulke ingewikkelde felicitaties ontvangt, inderdaad wel geluk wensen om er nog chocola van te kunnen maken. Persoonlijk wens ik mw. Schot dan ook in de eerste plaats sterkte.
In ernst: ik vind het een beschamende en principieel problematische situatie. De SGP heeft in 2013 besloten om vrouwelijke kandidaten toe te laten, maar heeft niet tegelijkertijd het beginselprogramma herzien. Daardoor kan de huidige vreemde situatie ontstaan: van de Hoge Raad mag u vrouwelijke kandidaten niet weigeren; u hebt niet aan uw principes vastgehouden door uzelf te laten verbieden. Dan zou het niet meer dan consequent zijn om ook het beginselprogramma te herzien. Nu handelt de partij immers telkens in strijd met het beginselprogramma, en de partij kon dat voorzien. Dat deze onopgeloste spanning zich nu ontlaadt in een semantische discussie over felicitaties aan een lokale lijsttrekker, is kwalijk. Dat heeft die lijsttrekker niet verdiend; het is een probleem dat u naar mijn mening zou moeten oplossen.
Minstens zo belangrijk als de formele kant is wat mij betreft de inhoudelijke. De gedachte dat vrouwelijke kandidaten ongewenst zijn omdat het regeerambt niet aan vrouwen zou toekomen, is gebaseerd op de gelijkstelling van kerk en staat. Een politieke partij is echter geen kerk en moet dat ook niet willen zijn. De befaamde ‘zwijgteksten’ uit het Nieuwe Testament gaan toch werkelijk over een onderscheiden roeping van mannen en vrouwen ten aanzien van kerkelijke ambten. Het is een categoriefout om dit direct op de maatschappij toe te passen. Op dit punt is werkelijk bezinning nodig en heeft de SGP een stap verder te zetten dan het herhalen van het traditionele standpunt. Dat kan ook, wanneer er bereidheid bestaat om de eigen uitgangspunt nog eens tegen het licht te houden. Die zal er toch zijn, aangezien voor ‘Bijbels genormeerde politiek’ de Schrift doorslaggevend zal zijn, meer dan een door traditie gegroeide praktijk.
Als ik me niet vergis, vinden in toenemende mate jongeren, ook binnen de SGP, de positie van de SGP onbegrijpelijk. Zelf vind ik uw opstelling eerlijk gezegd dubbelhartig: u wilt principieel zijn ten aanzien van het vrouwenstandpunt, maar niet zó principieel dat uw principes u ook zelf pijn doen, bijvoorbeeld door een verbod op de SGP. U staat vrouwelijke kandidaten toe, althans in juristentaal: ‘het geslacht van kandidaten wordt rechtens niet aan kandidaten tegengeworpen’ (een formulering die jongeren mogelijk ook vrolijk zal stemmen). Ik zou zeggen: SGP, zie daarvan dan ook de consequenties onder ogen voor het beginselprogramma. U hebt de blokkade voor vrouwelijke kandidaten weggenomen, heet ze dan ook welkom en knijp niet uw neus dicht als een prominente SGP’er het waagt om een dame nota bene te feliciteren geluk te wensen.
Ten slotte wens ik u geluk met het honderdjarig bestaan van de SGP. Ik zal deze gelukwens heel graag upgraden naar hartelijke felicitaties wanneer de SGP de dubbelhartigheid ten aanzien van vrouwelijke kandidaten laat varen.

18 gedachten over “SGP, vrouwelijke kandidaten, felicitaties”

 1. Geachte heer Arnold Huijgen,
  Langs deze weg wil ik u van harte feliciteren met de door u verzonden mail aan het hoofdbestuur.
  Ik ben het volledig met u eens. Er is geen speld tussen te krijgen.
  Overigens sta ik zelf op de kandidatenlijst voor de gemeenteraadsverkiezingen en ook op onze lijst komen geen vrouwen voor. Binnen de SGP en zeker bij de jongerenorganisatie is wel duidelijk dat er enige verandering aan het plaatsvinden is. Kees van der Staaij drukte dat pas nog eens mooi uit, hij melde op een vraag van een journalist over het vrouwenstandpunt “daar hebben we de afgelopen jaren niet echt een haastklus van gemaakt”. Dat is ook zo, ik denk dan ook dat het nog wat tijd nodig heeft maar dat deze verandering wel degelijk gaat plaatsvinden. Ik wens het hoofdbestuur dan ook veel wijsheid toe bij de te nemen beslissingen hierover.
  Met vriendelijke groet,
  Henk van Zelst

 2. Beste dr. Huigen,
  U slaat de spijker op zijn kop voor wat betreft de dubbelhartigheid van de SGP inzake de vrouwen in het regeerambt kwestie.Dat is echter niet nieuw. Dat was van het begin af aan al zo toen het SGP-hoofdbestuur een tweeledig besluit nam. Het artikel laten staan in het beginselprogramma enerzijds en anderzijds schrijven dat het vrouw zijn vrouwelijke kandidaten rechtens niet kan worden tegengeworpen.
  Overigens begint deze dubbelhartigheid de SGP ook steeds meer parten te spelen voor wat betreft artikel 36 van de Nederlandse Geloofsbelijdenis (1561). Dat staat ook onverkort in het beginselprogramma. Tegelijk stemmen SGPers tegenwoordig wel voor een nieuw te bouwen moskee. Dat lijkt me niet echt het weren en uitroeien van valse godsdienst naar artikel 36.
  Overigens kom ik bij u ook een dubbelhartigheid op uw website tegen voor wat betreft het debat schepping en evolutie. Als ik het goed begrijp, aanvaardt u theologisch de schepping en natuurwetenschappelijk de evolutie. Dat brengt me bij een volgende dubbelheid. De CGK aanvaardt immers in de grondslag de drie formulieren van enigheid die uitgaan van de schepping.
  We zullen maar zeggen dat naarmate de tijd voortschrijdt het leven het wint van de leer.

  1. Beste heer Baarssen, u ziet wel een heleboel vormen van dubbelhartigheid ineens. Over NGB 36 moet het nog meer eens in een ander blog gaan. Wat schepping en evolutie betreft, gaat u over van ‘dubbelhartigheid’ naar ‘dubbelheid’ – maar dat is nog iets anders. Overigens zou ik ook ‘dubbelheid’ ten aanzien van mijn positie rondom schepping en evolutie willen ontkennen. Ik belijd van harte met de kerk der eeuwen God de Schepper. De wetenschap ‘werkt’ anders dan het geloof, sluit God methodisch buiten. Wie in de natuurwetenschap werkt, zal met de evolutietheorie moeten werken, omdat deze zo sterk staat. Maar goed, dat is een heel andere discussie.

   1. Beste dr. Huigen, uw reactie laat zien dat u erg onder de indruk bent van de evolutietheorie. Krachtens uw belijdenis behoort u die echter te verwerpen. Zoals Guido de Bres dat doet in artikel 13 van de NGB met de verdoemelijke dwaling der epicureeen die in toeval en fortuin geloven.
    Verder zie ik niet een heleboel vormen van dubbelhartigheid. Het zijn er maar drie die ik opsom. En ik zie ze ook niet ineens. Ik zie ze al langer.
    Maar goed, laat ik er nog één aan toevoegen. U schrijft dat de zwijgteksten alleen betrekking hebben op de kerk en kerkelijke ambten. U stelt dat. Dat is nog iets anders dan het bewijzen. Maar als het waar zou zijn, zijn ze bij de SGP ook niet al te slim dat ze dit niet door zouden hebben. Echter in de zwijgteksten wordt een beroep gedaan op de scheppingsorde. Dat Adam eerst gemaakt is en niet Maninne. Dat de man niet geschapen is uit de vrouw, maar de vrouw uit de man. Dat de man er niet is om de vrouw, maar de vrouw om de man. Etc. De scheppingsorde betreft niet alleen het kerkelijke leven.
    Dat zou dan namelijk betekenen dat de vrouw in de kerk haar mond moeten houden, en zich thuis stil laten leren, maar bijvoorbeeld wel spreken in het parlement. Als dat niet dubbel is…

 3. Dat de SGP “telkens in strijd met haar beginselprogramma handelt” is niet door de rechter (Hoge Raad) uitgesproken. De rechter had geen bezwaar tegen de formulering in het beginselprogramma dat de vrouw het regeerambt niet toekomt. Dus die stelling van Arnold Huijgen is juridisch onjuist. Wat van de rechter niet mocht is het weren van vrouwen op kandidatenlijsten vanwege haar vrouw zijn. Dat gebeurt volgens mij nergens door de SGP. Integendeel zij heeft de vrouw heel hoog staan. Veel hoger vaak dan seculiere partijen. Het weren van vrouwen op kandidatenlijsten gebeurt echter wel op grond van het beginselprogramma, nl. dat het regeerambt de vrouw niet toekomt. Dat is dus een heel andere reden dan het vrouw zijn. De SGP heeft dus in 2013 niet besloten vrouwen toe te laten, zoals Arnold Huijgen beweert, maar heeft (door de rechter daartoe gedwongen) besloten een formulering op te nemen waaruit blijkt (m.i. zelfs heel terecht!) dat de SGP vrouwen niet zal/mag weren vanwege haar vrouw zijn (letterlijk het geslacht wordt rechtens niet tegengeworpen), maar daar staat tegenover dat het beginselprogramma zegt dat het regeerambt de vrouw niet toekomt. En dat mocht van de rechter in ieder geval worden gehandhaafd. Ik zie dus absoluut geen dubbelhartigheid van de SGP. En de SGP zijn de SGP-leden die het beginselprogramma bepalen en dat hebben goedgekeurd. Uiteraard is het bekend dat er leden zijn die hier anders over denken, maar Arnold zal toch wel zo democratisch zijn dat hij een besluit van tot heden een flinke meerderheid van de SGP-leden respecteert. Dat moet dus m.i. dan ook los staan van je eigen standpunt in deze. Het standpunt in het beginselprogramma mag worden bestreden, maar niet door het Hoofdbestuur dubbelhartigheid te verwijten. Dan verwijt je dat feitelijk al die leden (een meerderheid) die de formulering die tot heden in het beginselprogramma wordt gebruikt hebben vastgesteld en ook akkoord zijn gegaan (een meerderheid) om vrouwen niet te weren vanwege het vrouw zijn.

  1. Dubbelhartig ……………, dat zou het hoofdbestuur zijn als ze in het beginselprogramma hebben staan, dat het regeerambt een vrouw niet toekomt en vervolgens een vrouw gaan feliciteren, die nummer één op de lijst staat.

  2. Met alle respect voor de juridische redenering (ik geloof best dat een SGP een muizengaatje gevonden heeft), maar de dubbelhartigheid zit ‘m er vooral in dat er zo nadrukkelijk afstand wordt genomen van felicitaties, terwijl men het vóórkomen van vrouwelijke kandidaten toch werkelijk zelf heeft gefaciliteerd. Heel nadrukkelijk niet feliciteren maar wel faciliteren – daar zit ‘m het probleem.

 4. Geachte heer Huijgen,
  Een open brief binnen uw kerkverband zou meer op zijn plaats zijn, daar zijn we al een tijdje alle beginselen zoek. Uw brief bedroefd mij zeer, te meer hoe ik zie dat de SGP dit uitstekend managent, dwars door alle ethische, medische etc vragstukken en dilemma’s door. Mannen en vrouwen van de SGP ga zo door, heel veel mensen steunen u. Mw. Schot van harte gefeliciteerd, mede namens heel veel SGP’ ers.

 5. Beste dr. Huijgen,
  Dank voor uw heldere uiteenzetting wat betreft het vrouwenstandpunt!
  Als het regeerambt alleen toekomt aan mannen, laten zij dan ook hun verantwoordelijkheid nemen. Laat het hoofdbestuur daar ook extra aandacht voor vragen, want het is niet altijd en overal even gemakkelijk om gemotiveerde en geschikte kandidaten te vinden!
  Helaas zie ik op onze kieslijst (waar ik zelf ook op sta) veel mannen die er alleen op staan ter ‘lijstvulling’.
  En wat is per definitie regeren? Deel uit maken van de gemeenteraad of Tweede Kamer geeft je een controlerende taak en geen regerende: deze is voorbehouden aan college (burgemeester en wethouders) en regering (koning en ministers).
  Zelf ben ik van mening dat de Bijbel het kerkelijke ambt heeft voorbehouden aan de man.
  Zo bekeken zijn veel SGP-mannen broeders niet consequent: door zich te kandideren zeggen zij het beginselprogramma te onderschrijven. Zijn zij echter niet voor het vrouwenstandpunt zoals verwoord in dit beginselprogramma, handelen zij ook dubbelhartig. Ik moet mij zelf daar ook op aanspreken.
  Deze vervelende discussie zit mij inmiddels behoorlijk hoog. Wat mij betreft tijd voor bezinning…
  SGP-vrouwen: sterkte en succes met het oppakken van de verantwoordelijkheden die de mannen veelvuldig laten liggen!

  1. Een gemeenteraad is het gekozen vertegenwoordigende lichaam in de gemeente en daarvan tevens het hoogste bestuurlijke orgaan. DE RAAD IS HET HOOFD VAN DE GEMEENTE. De raad stelt het beleid van de gemeente vast en controleert het dagelijks bestuur: het college van burgemeester en wethouders. Dus wie regeert er nu?

   1. Regeren is (be)sturen. U geeft zelf aan dat het college bestuurt en de raad controleert. Precies wat ik zeg.
    De raad stelt de kaders en bewaakt deze. Het college regeert.
    De mening dat de raad het hoofd is van de gemeente deel ik niet met u.
    Ik verdedig het vrouwenstandpunt uitsluitend vanuit de conservatieve opvatting dat de vrouw in eerste instantie haar taak in het gezin heeft. Maken echtparen andere afspraken, kan ik daar geen bezwaar tegen hebben zolang het gezin wel geregeerd wordt.

  2. Beste Jonathan,
   U heeft het toch echt mis. De wet zelf zegt dat de raad het hoofd is van de gemeente. Dat verzin ik niet, maar dat zegt de wet. Het college heeft maar uit te voeren wat de raad besluit. Het is echt niet anders.

   1. Beste heer de Vos,
    Een kleine nuance, maar wat mij betreft een groot verschil: de wet stelt dat de raad aan het hoofd staat als hoogste bestuurlijke orgaan van de gemeente, niet dat zij het hoofd is van de gemeente, zoals u stelde. Dit vat ik op als een soort ‘de baas zijn van’. Ik meen dat u dit ook niet bedoelde.
    Volgens mij gaat het er om dat het college haar programma onder toeziend oog van de raad probeert uit te voeren.
    Als lid van één van oppositiepartijen in onze gemeente heb ik niet echt de indruk dat we aan het regeren zijn: we volgen slechts nauwgezet de stappen van het college en bevragen haar indien nodig op haar handelen.
    Om terug te keren naar waar het over ging: wat mij betreft mag iemand tegen vrouwen in het politieke ambt zijn: dat staat ieder vrij.
    Echter reageer ik niet zo zeer op de reactie van het bestuur maar probeer ik te focussen op waar SGP-leden bewust of onbewust ‘ja’ tegen zeggen. In die hoedanigheid vind ik de term ‘dubbelhartig’ geheel op zijn plaats: volgens het hoofdredactioneel commentaar in het RD van 6-2-18 betekent dit het ene zeggen maar het andere bedoelen. SGP-leden die zich niet kunnen vinden in de formulering in het beginselprogramma, moeten zich wat mij betreft maar eens gaan bezinnen op datgene waar zij in het verleden ‘ja’ tegen hebben gezegd toen zij lid werden van de partij.
    Ik vind het namelijk niet consequent om ergens tegen te ageren, terwijl je er zelf middels een lidmaatschap een handtekening onder hebt gezet.

 6. Geachte heer Huijgen,
  Is die felicitatie (wel of niet), echt zo belangrijk, dat een hoogleraar theologie hierom een open brief moet sturen, met alle negatieve publieke opinie tot gevolg? De Volkskrant begreep volgens mij beter wat het hoofdbestuur heeft beoogd dan u. Zij stelt dat het hoofdbestuur “om de gemoederen te bedaren” zich geroepen voelde zo te communiceren. Er zijn nog steeds SGP’ers die grote moeite met vrouwen in gemeenteraden hebben, wat in de beginselen ook nog steeds is benoemd. Of we het nu wel of niet mee eens zijn, maar dat is gewoon een gegeven. Mag een hoofdbestuur dan hierin ook nog tactvol opereren, om een splijtzwam, die door een seculiere overheid ons is opgelegd, niet nog verder te laten uitgroeien?. Paulus zegt dat hij om de de zwakke geen aanstoot te geven ‘in der eeuwigheid geen spijze zal eten’. Laten we elkaar zo in liefde dienen, want dan dienen we Christus. Volgens mij zijn er in de kerken en in de politiek in Nl. momenteel wel zorgelijker ontwikkelingen, dan het onthouden van een felicitatie.

 7. Hoe gaat de SGP Nunspeet om met de zaak van de christelijke vluchteling, door een moslim vluchteling belaagd? Kool en geit sparen, of partij kiezen? Of een duidelijk standpunt innemen?

Geef een reactie

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.